MOEDER AARDE: AARDE CHAKRA’S

Aarde Chakra’s door Ton van der Kroon

Gaia, Moeder Aarde

De aarde is een levend organisme dat ademt, beweegt en zich evolueert. Niet een dode planeet maar een wezen met een huid, een bewustzijn, een hart en een ziel. De mens is deel van dat wezen, zoals individuele cellen deel zijn van een lichaam. Qua materie behoren we toe aan de aarde; ‘we zijn uit stof gemaakt en tot stof zullen we vervallen’. Onze ziel woont in een deeltje van die aardse stof, en bezielt daarmee de materie. Het is een samengaan van lichaam en geest dat de mens zijn levensvorm geeft. 

In vele oude culturen werd de aarde als godin gezien of als Moeder aarde. In de griekse cultuur werd deze godin Gaia genoemd. De aarde en al haar bewoners, de planten, de dieren, de wateren, de heuvels en bergen waren heilig omdat ze deel waren van haar lichaam en werden als zodanig in ere gehouden en beschermd. In patriarchale tradities is vaak een scheiding gemaakt tussen materie (mater = moeder) en geest ( spirit = adem), waardoor het materiele als levenloos werd gezien en de geest als de pure bezieling en het goddelijke essentie. Hiermee werden geest en lichaam in gedachten van elkaar gescheiden. Het paradijs was niet meer de aarde maar een geestelijke staat die pas in het hiernamaals kon worden ervaren. Moeder Aarde was dood en Vader Hemel regeerde. Langzaam komt het besef en de zorg voor de aarde weer terug. In de vorige eeuw voorspelde een indiaanse medicijnvrouw het volgende: “When the earth has been ravaged and the animals are dying, When the rivers are drying up and the birds will fall out of the air, a tribe of people from all races, creeds and colours will arise to make the land green again. They shall be known as the Warriors of the Rainbow.”(Wanneer de aarde verwoest is en de dieren sterven, wanneer de rivieren opgedroogd zijn en de vogels uit de lucht vallen zal er een stam van mensen komen van alle rassen, geloven en kleuren opstaan om de aarde weer groen te maken. Ze zullen worden genoemd: De Warriors of the Rainbow.” Deze tekst was de inspiratie voor de oprichters van Greenpeace, die hun vlaggeschip de ‘Rainbow Warrior’ noemden.)

Leylijnen

Net als het menselijk lichaam heeft de aarde chakra’s, energieknooppunten die de energetische lijnen van het lichaam coördineren. Deze energetische-lijnen worden tellurische lijnen of ley-lijnen genoemd en lopen over het oppervlak van de aarde. Ze kunnen door dowsing of wichelroeden gemeten worden. 

In China worden deze aardmagnetische lijnen drakenlijnen genoemd. De draak staat symbool voor de vrouwelijke aarde-energie van creativiteit, vruchtbaarheid en kracht. Op drakeplekken vindt je tegenwoordig vaak St. Michaelbeelden of kerken of naamsverwijzingingen naar St. Michael, de drakedoder. Op dergelijke plekken is een sterke drake-of aarde-energie aanwezig, die later door de Katholieke kerk als duivels werd beschouwd. Het beeld van St. Michael die de draak doodt kan dan ook worden gezien als een verwijzing naar de patriarchale, mannelijke energie die de vrouwelijke aarde-energie onderdrukt. Op vele krachtplaatsen op aarde, waar oorspronkelijk godinnentempels stonden zijn later kerken geplaatst. Denk aan Mons St. Michel, de Michaelstoren op de Glastonbury Tor(een van de dertien hoofdchakra’s van de aarde) en andere Michael’s kerken. 

In Australië worden de ley-lijnen ‘songlines’ genoemd. Aboriginals stonden in contact met de kracht en de energetische klank van deze lijnen en gebruikten ze als een (innerlijk) navigatiesysteem. De energie van de lijnen kan namelijk het best van binnenuit gevoeld worden, omdat ons lichaam energetisch reageert en afgestemd is op de plekken waar we ons bevinden. Een cultuurshock heeft dan ook niet alleen met een andere cultuur te maken maar ook met de andere energie waar ons lichaam mee in contact komt zodra we in een andere gebied of werelddeel komen. 

Krachtplekken

Op krachtplekken is de verbinding tussen de binnenwereld en de buitenwereld sterker. Met andere woorden het sluier tussen innerlijke beleving en uiterlijke waarneming is dunner. In het boek ‘de Nevelen van Avalon’ wordt beschreven hoe deze verbinding langzaam verdwijnt omdat met de komst van het rooms-katholieke geloof in Groot Britannië de aandacht en verbinding met deze innerlijke wereld, ‘The Otherworld’, verdwijnt. Alleen de uiterlijke waarneembare wereld blijft over, wat bij veel mensen een zekere vervreemding veroorzaakt, omdat datgene wat we voelen niet meer overeenstemt met wat we waarnemen. Dit kan voor gevoelige mensen een bron van conflict opleveren, omdat er een constant hiaat is tussen eigen beleving en gevoel aan de ene kant en de ‘zogenaamde ‘harde werkelijkheid’ aan de andere kant.

Op krachtplekken zul je eerder een verbinding ervaren tussen beide werelden. Dat zorgt voor een versnelde ontwikkeling. Het is alsof de ware ziel van dingen bloot komt te liggen. Vaak gaat het benaderen van een dergelijke plek of het langer verblijven gepaard met een gevoel van onbehagen en transformatie, omdat het lichaam zich wil ontdoen van alles wat het verhindert om zich volledig te openen. Persoonlijke processen worden verhevigd, er kan een verhoogde waarneming zijn, visioenen of vorige levens kunnen zich aandienen en zijn er op gericht om de levensweg af te stemmen op de zielebestemming. 

In vroeger tijden werden op sterke krachtplekken vaak mysteriescholen georganiseerd. Zo was Avalon, het huidige Glastonbury in Somerset, het eiland waar de priesteressen en de druiden hun opleiding kregen. In de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk bevond in de 11 en 12e eeuw op de Montsegur de mysterieschool van het Ene Hart. Het Ene Hart stond symbool voor de vereninging van het mannelijke en het vrouwelijke. In de alchemistische traditie werd deze verbinding in het hart het Heilige Huwelijk of Innerlijke Huwelijk genoemd. Op de berg Carmel in Israel bevond zich de mnysterieschool van de Essenen waar Jezus en Maria Magdalena deel van uitmaakten. Hier werden vele gnostieke geschriften bewaard die later ten dele zijn teruggevonden in de woestijn. Een aantal daarvan bevatten apocriefe evangeliëen, die zich specifiek richten op de innerlijke verbinding met het goddelijke. Met andere woorden, de esoterische geloofsbeleving in plaats van het exoterische geloof. Veel patriarchale spirituele tradities zijn gericht op de buitenkant, het exoterische. Door middel van regels, ‘geboden’, bijbel-of boekstudie, onderwijs, cremeonieën en kerkgebouwen wordt vorm en inhoud gegeven aan de spirituele beleving. De gnostieke, esoterische godsbeleving vindt zijn uitingsvorm vaker in persoonlijke beelden, rituelen, visioenen en individuele ervaringen van godsbesef.

De zondeval

De aarde heeft dertien hoofdchakra’s en vele kleinere die allemaal met elkaar in verband staan. Vroeger, in oude beschavingen zoals in Atlantis of Lemurië, werd bewust met dit stelsel van lijjnen gewerkt om de aarde te beschermen, om voorspoed en geluk te brengen en de aarde in harmonie te houden, net zoals het menselijk lichaam in harmonie kan worden gebracht door de chakra’s in balans te brengen. Deze methode was een van de hoogste vormen van leiderschap en werd gebruikt in het sturen van de samenleving. Bij de vernietiging van Atlantis ging deze kennis verloren en werd het aardmagnetisch stelsel grotendeels vernietigd en uit balans gebracht. Deze periode wordt gezien als de grote zondeval, de val van bewustzijn naar onbewustzijn. Het paradijs van de aarde werd een wereld waarin hard gewerkt moest worden: het contact met het goddelijke kon alleen door veel moeite en afzien worden bereikt, in plaats van de continue goddelijke verbinding die aanwezig was toen de aarde in harmonie was. Langzaamaan komt de kennis over deze materie weer boven water drijven en worden er pogingen gedaan om het aarde-systeem te helen. In dit hoofdstuk zullen we enkele oefeningen geven hoe je aan dit proces kunt meewerken en wat je kunt doen om de energie van de aarde en van jezelf weer in balans te brengen. Je bent daarin zowel de heler als de degene die geheelt wordt. Zodra je je bewust afstemt op de energetische lijnen of chakra’s van de aarde vindt er namelijk een helingsproces in jezelf plaats, waardoor je een versnelde ontwikkeling meemaakt. 

De 13 aarde chakra’s (samenvattting van Robert Coon)

1. Mount Shasta, Californië                                 wortelchakra

Belangrijkste Noord-amerikaanse krachtplek. De top van de berg is het punt waar invokaties worden gedaan. (Een invokaite is het oproepen van de energie van de plek en het aanroepen van spirituele begeleiders)

2. Het Titicata meer, Zuid Amerika                    sexchakra

Belangrijkste Zuid-amerikaanse krachtplek. Hier verbinden zich twee drakelijnen, een mannelijke en een vrouwelijke. Deze lijnen paren als het ware op dit energetische punt. 

3. Ayer’s Rock, Australie                                      Zonnevlecht

Belangrijkste krachtplek van Australie, ook wel de navel van de wereld genoemd. Het is de heilige plek van de aboriginals, die hier komen voor hun rituelen en om verbinding te maken met de goden en de voorvaderen.

4. Glastonbury                                                       hartchakra

Belangrijkste europesechakra. Bovenop de glastonbury Tor, ook wel Avalon genoemd, het eiland van de priesteressen, lopen twee leylijnen, de Michael’s lijn en de Maria lijn, die samen een patroon vormen van een vagina en een phallus die zich in elkaar bewegen.Deze plek staat in verbinding met de Montsegur in de Pyreneeën, die eveneens op de hart-energie is gericht.

5. De Tafelberg, Zuid Afrika                                keelchakra

Deze berg torent boven Kaapstad uit en bevat het Boek van Wijsheid. De musicus Abdullah Ibrahim uit Kaapstad, kondigde aan dat de tijd gekomen was ‘that the Waters of Wisdom must now be brought forth from the ancient Ones, which will bring regeneration and freedom.’Enkele jaren na deze voorspelling werd Mandela, die niet ver uit de kust voor de Tafelberg gevangen had gezeten, vrijgelaten en werd het Apartheidsregime afgeschaft.

6. De Pyramide van Gizeh / de Olijfberg         derde oog

Deze twee plekken staan met elkaar in verbinding en herbergen de informatie over lichamelijke onsterfelijkheid en het overwinnen van de dood. Dit is de belangrijkste noord-afrikaanse krachtplek. De plekken van invocatie in de Grote Pyramide zijn de koninginnekamer en de top van de Pyramide. Vanuit de konings- en koniginnekamer lopen er verbindingsschachten die onder andere gericht zijn op het sterrebeeld Osiris, de Egyptische godheid en gemaal van Isis, de grote Moedergodin.

7. de berg Kailash, Tibet                                     Kroonchakra

Belangrijkste krachtplek van zuid-Azie. Herbergt de spirituele wetten van gelijkheid, wijsheid en kracht. Tegenpool van en verbonden met Mount Shasta, het wortel-chakra.

8. De vier heilige bergen van Bali; Gunung Agung, Batur, Batukau, Bukit Petjatu

Reguleren de ingaande en uitstromende energieeën van twee drakelijnen.

9. Palenque, Mexico

Belangrijkste centrum van de oude Maya-cultuur. Hier werd het oude ‘book of Mormon’ bewaard, in gouden platen gegraveerd. 

10. FujiJama, Japan

Deze heilige berg van Japan is het visuele en spirituele middelpunt van Japan.

11. Haleakala Krater, Maui, Hawaii

Een van de vier grote wielen (‘Spinner Wheels’, een ander woord voor chakra’s)

12. Tongariro, Nieuw Zeeland

Vulkanisch gebied op een van de noordelijke eilanden van Nieuw Zeeland

13. Belucha, Rusland                                           

Dit 13e aardechakra verbindt alle andere twaalf chakra’s en werd als laatste ontdekt en pas in 1999 geactiveerd. Vele legenden zijn verbonden met deze hoogste berg van het Altai-gebergte. Zo wordt het als de toegang tot Shamballah gezien, het gouden koninkrijk waar de wijzen van de aarde zich bevinden tot het moment om weer tevoorschijn te komen.

De harmonische convergentie

Op 17 en 18 augustus 1987 vond de harmonische convergentie plaats. De harmonische convergentie is een planetenconstellatie die eens in de vijfduizend jaar voorkomt, waarbij drie planeten in het teken leeuw staan en een grote driehoek vormen. Het was tevens het einde van de azteekse calender van 5000 jaar.

Dit moment in de tijd, een sterrepoort, vormde het begin van een periode van aardetransformatie die tot 2012 duurt. Drie poorten vormen als het ware de sluisdeuren naar een nieuw bewustzijn dat door velen het aquariustijdperk wordt genoemd, analoog aan het sterrebeeld Waterman waarin de aarde zich nu beweegt. Dit tijdperk duurt +/- 2000 jaar en volgt het tijdperk van de Vissen op dat werd aangekondigt met de komst van de Messias en het begin van de westerse jaartelling vormt.

Tijdens de Harmonische Convergentie verzamelden zich duizenden mensen op de hoofdaarde-chakra’s over de hele wereld om als het ware getuigen te zijn maar tevens ontvangers en gelijders  van de nieuwe energie die vanuit de kosmos op aarde indaalde. Het was een van de krachtigste momenten van transformatie in het collectieve bewustzijn. Een voorspelling uit de Maya-traditie over dit moment zei het volgende: “144.000 sunteachers would awaken in their dream-living bodies and the wheels of colour would start to turn.” (144.000 zonneleraren zouden ontwaken in hun droomlichamen en het wiel van kleuren zou beginnen te draaien.) Rondom deze tijd zijn vele visioenen en synchrone gebeurtenissen ervaren. 

De tweede poort vond plaats tijdens de zonne-eclips van 11 augustus 1999. Deze poort vormde de schakel tussen de oude en de nieuwe energie en ging gepaard met een energetische schok. De planeten die tijdens de harmonische convergentie een driehoek vormden stonden tijdens dit moment in een vierhoek, wat een zekere spanning oplevert. Het is een energetisch geboortemoment en betekent naast nieuw leven het afscheid nemen van het oude. Dit gaat vaak gepaard met vernietiging van oude systemen en ideeën. Nostradamus had deze datum specifiek genoemd als een mogelijke crisismoment, waarop ‘de duistere koning op aarde zou komen’.

De derde poort vindt plaats in december 2012 en vormt de afsluiting van de drie poorten. Tussen deze drie grote poorten liggen nog 11 kleinere poorten die met het symbool 11:11 woren weergegeven en in 11 fasen stappen van verandering en verruiming aangeven. Bij ieder poort wordt er een nieuwe energie van bewustwording toegevoegd aan het collectieve bewustzijn van de aarde en de mensheid.

Nederlandse steden als chakra’s

1. wortelchakra       rood                           Groningen

stad van de ‘klei’, van studentenopstanden, van rebellie en vernieuwing. Energetisch middelpunt is de Grote /Markt en de Martinitoren die uit zeven verdiepingen bestaat, met een kroon als top.

2. sexchakra            oranje                       Maastricht 

stad van de ‘lovers’, van de madonna, van lekker eten en flaneren. Energetisch middelpunt is de Vrijthof, met de oude basiliek. 

3. zonnevlecht        geel                           Rotterdam

stad van macht en aktie, bouwers en zeevaarders. Energetisch middelpunt is in de oorlog verwoest, wat wordt verbeeld door het beeld aan de haven van een man met zijn armen ten hemel geheven en een gat in zijn lijf.

4. Hartchakra          groen                        Amsterdam

hoofdstad van Nederland, symbolisch middelpunt van Nederland ligt op de Dam, waar in het monument op de dam de aarde van de twaalf provincieën wordt bewaard. Tegenover het paleis op de Dam, symbool voor het archetype van de koning (het hart) ligt cafe de wildeman, de westerse variant van het archetype van de shamaan. Daartussenin ligt het monument, wat herinnert aan de wond van de 2e wereldoorlog en de heling van het land.

5. Keelchakra          turqoois                    Hilversum

stad van verbinding en communicatie, Hier vlakbij staat de zendmast van waaruit alle TV- en radiobeelden het land in worden gestuurd.

6. Derde oog           blauw                        Den Haag

stad van de graven, de bestuurders, de politici, de denkers en ambasadeurs, die uit hoofde van hun land aanwezig zijn. Energetisch middelpunt is het Binnenhof en de Ridderzaal, waar de Troonrede wordt voorgelezen, als vooruitblik op het jaar.

7. Kroonchakra       violet                         Utrecht

Stad van Willibrord, die vanuit Utrecht het geloof verspreidde. Vele kloosters, kerken en hofjes sieren de binnenstad van Utrecht. Energetisch midelpunt is het Domplein, waar de eerste nederzetting en een tempel stond ten tijde van het romeinse rijk. De Dom (mannelijke energiepunt) is verbonden met de Onze Lieve Vrouwe toren van Amersfoort (vrouwelijke energiepunt)

Voorbeeld van een ervaring bij een aarde-chakra

Het volgende fragment is een ervaring die ik had toen ik een reis maakte naar de heilige berg Belucha, op de grens van Mongolië en Siberië. In 1995 trok ik met 35 mensen uit het westen en 30 russen naar deze berg. Na een afmattende tocht met vele ontberingen ven talloze problemen, bereikten uiteindelijk 13 mensen de voet van de berg.

‘Met een klein groepje klommen we na het eten omhoog en keken van bovenaf op het kamp neer. Het ernaastgelegen meer was een perfekte spiegel en de met avondzon beschenen berg aan de overkant leek even werkelijk in het water tot leven te komen. Ik liep een eindje achter de anderen aan en genoot van de schoonheid en de stilte. Plotseling leek de wereld om me heen te veranderen: Alsof alles nog stiller werd en er tegelijk een ander soort werkelijkheid hoorbaar en voelbaar werd. Ik keek naar de bergen om me heen en zag zeven bergpieken als krijgers of wachters om de Belucha heen staan. Het leek of ze levend waren en fluisterden. Het fluisteren ging langzaam over in een trom-ritme en werd alsmaar luider. Ik ging zitten en opende me voor wat er ging komen. Ik kende het gevoel van een veranderde bewustzijnstoestand en de visioenen die zich uit andere lagen van de werkelijkheid soms openbaren, om kennis of wijsheid door te geven. Ik was er de hele reis te gestressed en te bezig voor geweest om er naar te kunnen luisteren, maar nu kwam met onmiskenbare kracht de energie door van een wereld die achter de onze ligt. Het trommelgeluid werd een dans en een zang en er vormden zich woorden in mijn hoofd “We are the guardians, the seven guardians of a holy place inside the world. We guard the entrance to that world and the spiritual wisdom that it contains. It is here to serve the world in it’s moment of need; a moment that is soon to come.”

Ik werd geraakt door de woorden en dacht aan de wereld waar ik vandaan kwam, aan de drukke straten van Amsterdam, aan de overbevolking en de vervuiling van de natuur, de oprukkende industrie en de vernietiging van bossen, dieren en planten, en in gedachte begon ik tegen de bergen te praten, te vertellen over hoe de wereld eruit zag zoals ik hem kende. Ik vertelde over de oorlog in Joegoslavië, waar moeders en kinderen verkracht werden, en waar we niets hadden gedaan toen 5000 moslimmannen werden afgemaakt. Ik vertelde over de honger in de wereld en alles wat me verder raakte, als een kind dat z’n hart uitstort, wetend dat er met echte aandacht naar ‘m geluisterd wordt. Ik hoorde tijdens m’n verhaal het tromgeluid versnellen en opnieuw vormden er woorden in m’n hoofd, als van een lage, diepe stem: “This is the moment we’ve been waiting for. We will start a new song of creation, which hasn’t been sung for 7000 years. It is the song of the earth that creates and destroys and makes everything anew.”En het leek alsof er een kracht in beweging kwam die eeuwenlang had gesluimerd, als een traag onderaards wezen, om eenmaal gewekt – niet meer te stuiten te zijn. 

Ik opende mijn ogen en zag dat ik volledig alleen was. De anderen waren verder het dal ingelopen. Ik liep een stukje terug naar het kamp en keek naar de berg aan de overkant die nog steeds goudgeel kleurde in het licht van de ondergaande zon. Plotseling leek het of de berg doorzichtig werd en zich voor mijn geestesooog een volledige stad openbaarde. Een gouden stad met een wirwar van straten, trappen, huizen en mensen. Ik keek en het leek of de mensen in de stad wisten dat ik tijdelijke toeschouwer was van hun verborgen stad. Langzaam sloot de berg zich weer, en ik vroeg me af wat dit betekende, toen het me opeens begon te dagen. ‘Shamballah’ dacht ik ‘Dit moet Shamballah zijn, het gouden koninkrijk! De plek waarover in de mythen en legenden wordt gesproken.’ Ik was buiten mezelf van verwondering en opgewondenheid. ‘Is dit inderdaad Shamballah?’ vroeg ik in gedachte. ‘This is yóur Shamballah, Ton’kreeg ik als antwoord. ‘For others Shamballah can be somewhere else.’ Dat stelde me enigzins teleur – stel je voor dat ík wist waar het was – maar het bracht me ook weer met beide benen op de grond. Ik ging de anderen zoeken en hield mijn ervaringen voor me. 

Pas veel later – enkele maanden na de reis – zou ik enkele vrienden vertellen wat me boven op de berg was overkomen. Het had een diepe indruk op me gemaakt die de rest van mijn leven zou beïnvloeden. Ooit moet ik dit opschrijven, dacht ik toen ik terugliep…

oefening 1

Zoek het symbolisch middelpunt van je eigen woonplaats.

Ga op zoek naar het symbolisch middelpunt van de plaats waar je woont. Meestal is dit het centrale plein, waar de kerk en het stadhuis staan. Het kan ook een doorwaadbare plek zijn, een heuveltop of juist de laagst gelegen plek. Ga in het midden staan en kijk om je heen. Let op de details, die vaak symbolen herbergen en iets vertellen over de energetische identiteit van jouw woonplaats of stad. Iedere stad of plek heeft net als een mens een bepaalde identiteit of ziele-energie. Dit kan informatie geven over waarom je in deze plaats woont en helpt je om je af te stemmen op je eigen zielebestemming.

aandachtspunt

Het helen van een krachtplek

Het kan zijn dat er een verstoring is opgetreden in de energie van een krachtplek. Dit kan gebeurd zijn door oorlogen, vernietiging, misbruik van macht of onderdrukking. Zo heeft de sovjetregering bijvoorbeeld 60 jaar lang het Kremlin afgesloten voor de bevolking. Deze plek is de meest krachtige energetische plek van het russische volk en een bron van spiritualiteit en wijsheid. Tijdens het sovjetregime werd de krachtplek vervormd en verlegd naar het Rode Plein, vlak naast het Kremlin. Tijdens de Perestrojka werd het Kremlin weer opengesteld en kon de energetische krachtbron van Rusland weer geheeld worden. 

Het helen van een krachtplek kan gebeuren door je af te stemmen op de plek vanuit liefde en integriteit. Het kan zijn dat je beelden krijgt van wat er in het verleden is gebeurd en weat er nu gedaan moet worden om de pek te herstellen. Soms betekent het dat er dode zielen bevrijd moeten worden, die naar het licht mogen worden begeleid, of duistere energieën die bevrijd mogen worden en zich weer openlijk naar het licht kunnen bewegen. Duistere energieën zijn in essentie vaak niet duister, maar onderdrukte en vervormde energieën, zoals de drake-energie waar we eerder over spraken. Heling betekent het eren en waarderen van dat wat er is, zonder oordeel. Hierdoor kun je instrument zijn voor liefde en openheid, zodat het ‘water van de ziel’ weer kan stromen.

Het maken van klanken, ook wel ‘tonen’ genoemd, kan zeer sterk helpen om een plek te helen. Een groep mensen die op een plek en op elkaar is afgestemd kan een krachtveld creeëren waardoor energieën weer in balans kunnen komen. Door vanbinnenuit, vanuit het hart, contact te maken met de plek zullen er klanken omhoog komen die resoneren met de energie van de plek en haar weer herstellen. 

Meditatie

Ga gemakkelijk zitten. Zet eventueel muziek op, steek een kaarsje aan of brand wierook, wat je zelf prettig vindt om een heilige (hele) ruimte te scheppen. Adem diep in, naar je buik. Laat je gedachten van de dag voorbij trekken en tot rust komen. Concentreer je op de uitademing. Lat alles los wat je belemmert. Adem uit en laat los vanuit ontspanning. 

Als je je in een prettige stemming bevindt zie dan de aarde voor je als een grote lichtgevende planeet. Zie hoe ze straalt en lacht en hoe er lijnen van licht over de hele aarde lopen. Zie dan jezelf in het klein op deze planeet en hoe je gedragen wordt en opgenomen bent in dit wonderlijke levende wezen. Zie hoe je meedraait en meevoelt met alle golven van bewustzijn en verandering op de aarde. Besef dan dat je eigen lichaam deel is van dit wezen, en dat de aarde deel van jou is. Alles wat je doet heeft invloed op het geheel en alles wat er gebeurt in het geheel heeft invloed op jou. Kijk hoe je het beste bij kan dragen aan plezier en liefde op de planeet. Hoe kun je er voor zorgen dat jezelf in het licht staat, zonder het donker te willen ontkennen, maar eerder te omarmen, te vergeven, lief te hebben waardoor er meer licht komt. Wees jezelf en laat je licht schijnen over de mensen in je omgeving, op de mensen die het dichtst om je heen zijn, je gezin, je geliefde, je kinderen, je ouders, je vrienden, je collega’s en als dat lukt kijk of je jouw licht kunt laten uitstalen over je stad en over je land, totdat je uiteindelijk de hele aarde omhelst. Weet dat de aarde jouw thuis is, waar je ook bent., hoe je je ook voelt. Je bent altijd thuis. Moeder aarde draagt je, voedt je en deelt al haar rijkdom met je. Je hoeft alleen maar te vragen en ze geeft je wat je nodig hebt. Misschien niet altijd wat je wilt, maar wel wat je nodig hebt……..

Toon haar je dankbaarheid en liefde voor alles wat er in je leven is, het mooie en het lelijke, de liefde en de pijn, de lessen en het genieten en dank alle mensen die in je leven een plek innemen, welke plek dan ook. Ze horen er allemaal bij. Zie ook dat alle rassen, alle geloven, alle kleuren, homo’s en hetero’s, ouderen en kinderen als broers en zusjes van je zijn; ze zijn deel van je. Alles wat je onderdrukt onderdruk je in jezelf. Als er haat of woede is, maak het dan niet geforceerd mooier, maar stel je ervoor open en onderzoek het. Kijk waar je pijn of angst vandaan komt. Door jezelf te helen heel je de aarde. Kleine stapjes, met grote gevolgen. Iedere verandering in jezelf heeft invloed op het hele geheel. Je bent een kind van de aarde. Weet dat je gedragen wordt. Ontspan je in deze wetenschap en kijk of je kan vertrouwen op wat er zich in je leven aandient, wetende dat dit de plek van het paradijs is. Het enige wat we hoeven te doen is onze ogen te openen en het paradijs verschijnt. De deur staat wijd open.

© 2001, Ton van der Kroon